Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Navigare simplă Navigare simplă

DESPRE PROIECT DESPRE PROIECT

« Înapoi

Despre proiect

Axa prioritară 1
„Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societaţii bazate pe cunoaştere “.                                            
Domeniu Major de Intervenţie 1.3.
„Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

Obiectivul general este dezvoltarea competentelor personalului didactic in scopul abilitarii curriculare durabile a profesorilor cu ajutorul instrumentelor digitale si imbunatatirea calificarii resurselor din educatie si imbunatatirea accesului si a participarii cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar la oportunitati de formare continua, prin intermediul unui program de formare multi-regional inovativ bazat pe domenii prioritare ale ministerului si resurse TIC.

Obiectiv specific 1 – formarea si certificarea a 52 de formatori si a 4050 cadre didactice din judetele implicate, in vederea implementarii proiectului „La un click de educatia moderna si eficienta” la nivel multi-regional structurat in 4 module de formare pe o perioada de 36 de luni.
Pregatirea teoretica si practica a cadrelor didactice din grupul tinta pe urmatoarele module de curs: Formarea competentelor IT - certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscuta la nivel international; Proiectarea si implementarea unui curriculum centrat pe competente; Managementul clasei-gestionarea situatiilor de criza; Metode interactive de predare-invatare va contribui la imbunatatirea calificarii capitalului uman din sistemul de invatamant preuniversitar, si implicit la atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona.

Obiectiv specific 2 – elaborarea suportului de curs pentru participantii la formare si tiparirea acestuia in 4200 exemplare; Adaptarea curriculei de formare la nevoile profesorilor din ISCED 0-6, in scopul cresterii relevantei programului si pentru cadrele didactice debutante,din mediul rural si medii defavorizate din cele doua judete. Obiectivul se va realiza prin elaborarea si acreditarea unui curs de formare inovator destinat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar care sa sprijine activitatea acestora,in concordonata cu politicile educationale. Pentru o mai buna fundamentare a curriculei de formare se va efectua o analiza a nevoilor de formare a cadrelor didactice ISCED 0-6. Absolventii acestui program vor obtine dupa absolvirea cursului atestate de competente profesionale cu credite transferabile.

Obiectiv specific 3 – promovarea inovatiei in formarea transparenta a pregatirii profesionale prin dezvoltarea unui portal al programului bazat pe domenii prioritare si resurse digitale,care sa gazduiasca resurse si comunitati de invatare flexibile.

Obiectiv specific 4 – Dezvoltarea unui sistem performant de management si a unui cadru metodologic comun la nivel multiregional pentru asigurarea calitatii serviciilor de formare continua. Proiectul promoveaza dezvoltarea socio-economica bazata pe cunoastere prin corelarea educatiei si a invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati pentru participarea pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva,imbunatatirea calificarii personalului din educatie si formare profesionala, imbunatatirea sistemului de formare continua a personalului didactic.

 

Prezentarea proiectului (pdf)

 

EVENIMENTE EVENIMENTE

In cadrul unei conferinte de presa a ISJ Iasi, reprezentantii institutiei au prezentat bilantul activitatilor de perfectionare a peste 4.000 de cadre didactice integrate in proiectul "La un click de educatia moderna si eficienta".

Stiri Stiri

Titlu
10 milioane de euro fonduri europene nerambursabile pentru formarea cadrelor didactice din judet
Educația la un Click distanță - Investeşte în oameni!
13 profesori tulceni au promovat examenul de formatori pe bani europeni

Inscriere cursanti Inscriere cursanti

  • Profil

FORMULAR DE ȊNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ
Formular individual de înregistrare


Informații personale
Nume:     *Prenume:      *
CNP:  *Telefon:  *
Adresă:      *
Email:  *
(numai din domeniile yahoo, gmail si hotmail)
Gen:  * Vârsta/ani:  *

Naţionalitate:

    Română
   

Locul de reşedintă:  *

Judet:  *

CI serie/nr:

Eliberat de:

La data:

Nivelul de instruire nivelul ultimei situaţii de invăţământ absolvite
Instituţie de învăţământ superior
      •licenta
      •master
      •doctorat
      •post-doctorat
Unitate de învăţământ terţiar non-universitar
      •Scoala post-liceala
      •Scoala de maistri
Unitate de învăţământ secundar
      • Invăţământ secundar superior
            ◊ Ciclul superior al liceului
                •Filiera teoretică
                •Filiera tehnologică
                •Filiera Vocaţională
      • Invăţământ secundar inferior
            ◊ Ciclul inferior al liceului
                •Filiera teoretică
                •Filiera tehnologică
                •Filiera Vocaţională
            ◊ Anul de completare
                •Filiera tehnologică - ruta progresivă
            ◊ Scoală de arte şi meserii
                •Filiera tehnologică - rută progresivă de calificare
            ◊Ciclul gimnazial
      •Invătămant primar
Fară şcoala absolvită
Statutul pe piaţa muncii
Persoană activă
      • Persoană activă
            –salariat
            –intreprinzator privat (patron)
            –lucrator pe cont propiu
            –membru al unei societati agricole/cooperative
            –lucrator familial in gospodaria propie
            –
      • Someri din care:
            –     someri inregistraţi din care
                    –someri de lunga durata
            –     someri neinregistrat, inclusiv persoane in cautarea unui loc de munca, din care:
                    –someri de lunga durata
Persoana inactiva, din care:
            –elevi
            –studenţi
            –persoane casnice
            –intreţinut de alte persoane
            –intreţinut de stat sau de alte organizaţii private
            –

Apartenenta la un grup vulnerabil
Nu apartin niciunuia dintre grupuri
Persoane cu diazbilităti
Tineri peste 18 ani care păresesc sistemul instutionalizat de protecţie a copilului
Familii care au mai mult de 2(doi) copii
Familii monoparetale
Copii in situaţii de risc
Persoane care au părăsit timpuriu şcoală
Femei
Persoane aflate in detenţie
Persoane anterior aflate in detenţie
Delicventi juvenili
Persoane dependente de droguri
Persoane dependente de alcool
Persoane fară adăpost
Victime ale violentei in familie
Persoane afectate de boli care le influentează viaţa profesionlă si socială (HIV/SIDA, cancer etc.)
Imigranţi
Refugiaţi
Persoane care solicită azil
Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
Persoane care locuiesc in comunităti izolate
Victime ale traficului de persoane
Persoane afectate de boli ocupaţionale
Persoane de etnie romă
Alte
Apartenenţa la grupul ţintă eligibil al proiectului
Cadre didactice/personal didactic din invatamantul secundar superior (ISCED 0-6)
Cadre didactice/personal didactic din invatamantul prescolar (ISCED 0-6)
Cadre didactice/personal didactic din invatamantul primar (ISCED 0-6)
Cadre didactice/personal didactic din invatamantul profesional si tehnic (ISCED 0-6)
Cadre didactice/personal didactic din invatamantul secundar inferior (ISCED 0-6)
informatii grupul tinta
Locatia de invatamant:  *
 
Îmi exprim consimtamântul în mod expres ca echipa de implementare a proiectului POSDRU/87/1.3/S/62150 ”La un click de educatia moderna si eficienta” sa prelucreze datele mele cu caracter personal rezultate din formularul mai sus completat. De asemenea, am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia lor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001

1Ciclu de învăţământ non-universitar care asigură o calificare superioară celei obţinute prin învăţământ secundar şi la care au acces absolvenţii de învăţământ secundar superior, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

2Cuprinde clasele XI – XII/XIII, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII. În învăţământul liceal sunt cuprinşi şi absolvenţii fostelor şcoli medii de cultură generală, şcolilor medii de specialitate, precum şi absolvenţii liceelor care au funcţionat cu 10 clase.

3Cuprinde clasele IX – X, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII

4Perioadă de pregătire urmată şi absolvită de absolvenţii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de absolvire şi cu certificat de calificare profesională nivel 1. Absolvenţii anului de completare pot fi certificaţi pentru nivelul 2 de calificare şi au acces în ciclul superior al liceului

5În şcolile de arte şi meserii se organizează învăţământ pentru profesionalizare, în scopul calificării de nivel 1 (profil tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului, servicii). Şcolile de arte şi meserii pot funcţiona independent sau în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, I – XII/XIII, V – X, V – XII/XII sau IX – XII/XII.

6Cuprinde clasele V – VIII care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – VIII, V – VIII, V – X, I – X, I – XII/XIII sau V – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenţii ciclului gimnazial din cadrul unităţilor de învăţământ special pentru copii cu deficienţe.

7Învăţământul primar se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – IV, I – VIII, I – X sau I – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenţii unităţilor de învăţământ special pentru copii cu deficienţe

8În această categorie sunt incluse persoanele care declară că ştiu să citească şi să scrie deşi n-au absolvit nici o şcoală, cele care ştiu doar să citească, precum şi persoanele care declară că nu ştiu să scrie şi să citească. Dintre persoanele fără şcoală absolvită, cele care nu ştiu să scrie şi să citească sau numai citesc sunt considerate persoane analfabete.

9Această categorie cuprinde toate persoanele apte de muncă în vârstă de 14 ani şi peste care constituie forţa de muncă disponibilă pentru producerea de bunuri şi servicii.

10Această categorie cuprinde persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care au o ocupaţie aducătoare de venit pe care o exercită într-o activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu); au lucrat cel puţin o oră într-o ramură neagricolă sau cel puţin 15 ore în activităţi agricole, în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salariu, plată în natură, câştig sau beneficii, indiferent dacă la momentul înregistrării erau prezente sau lipseau temporar de la lucru (fiind în concediu - de odihnă sau fără plată, de studii, de boală, de maternitate etc.-, la cursuri de calificare, recalificare sau specializare, în grevă sau nu lucrau datorită întreruperii temporare din diverse motive a activităţii unităţii).

11Această categorie cuprinde persoanele care îşi exercită activitatea într-o unitate economică sau socială (indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de muncă, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu plătit în bani sau în natură, sub formă de comision etc. În această categorie se includ persoanele care:

sunt încadrate permanent într-o unitate economică sau socială, pe baza unui contract (angajament) de muncă sau lucrează în mod independent, chiar dacă la momentul înregistrăriilipsesc temporar de la lucru;

nu sunt încadrate permanent într-o activitate economică sau socială, dar în ultima lună înaintea înregistrăriiau lucrat, în mod excepţional sau ocazional, cel puţin o oră (respectiv 15 ore în activităţi agricole), pentru obţinerea unui venit sau au ajutat un membru al gospodăriei sau o rudă în activitatea pe care aceasta o desfăşura în unitatea proprie, chiar dacă nu au fost remunerate pentru aceasta;

sunt încadrate în muncă pe baza unei convenţii civile;

elevii, studenţii, persoanele casnice, precum şi pensionariicare în momentul înregistrării desfăşoară o activitate economico-socială în mod regulat, ocazional sau excepţional;

12În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie având unul sau mai mulţi salariaţi (angajaţi).

13În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie sau în mod independent ca meseriaşi, liber profesionişti, comercianţi etc., fără a angaja nici un salariat, putând fi ajutate în activitate doar de membrii gospodăriei sau de rude, care nu sunt, însă, remunerate.

14În această categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societăţi agricole, ai unei cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de credit şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, realizând venituri nesalariale.

15În această categorie se includ persoanele care, în mod obişnuit, ajută un membru al gospodăriei, fie că acestea lucrează în societatea comercială proprie, fie că lucrează pe cont propriu şi care nu primesc o remuneraţie pentru activitatea desfăşurată (ajutor familial neremunerat).

16Persoanele active care nu au putut fi încadrate în niciuna din situaţiile anterioare.

17În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5:

-persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;

-şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare;

este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

-şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 5 pct. IV şi se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.

18În această categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu desfăşoară o activitate o activitate economico-socială.

19În această categorie se includ elevii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială şi care declară că frecventează o unitate de învăţământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ. În această categorie se includşi elevii care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din bursă. Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoarăo activitate economică sau socială din care realizează un venit.

20În această categorie se includ studenţii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială şi care declară că frecventează o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ. În această categorie se includşi studenţii care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din bursă. Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoarăo activitate economică sau socială din care realizează un venit.

21În această categorie se includ persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării desfăşoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijrea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă proprie de venit.

22În această categorie se includ persoanele care în momentul înregistrării nu aveau o ocupaţie aducătoare de venit, nu beneficiau de pensie sau de altă sursă de existenţă, fiind în întreţinerea unor persoane fizice (a părinţilor, rudelor sau altor persoane fizice), nu urmau o instituţie de învăţământ şi nu se încadrau în rândul persoanelor casnice. În această categorie sunt incluşi: copiii preşcolari (chiar dacă nu primesc pensie de urmaş), bătrânii, persoanele cu disabilităţi şi invalizii aflaţi în întreţinerea unor persoane fizice. De asemenea, sunt incluse şi persoanele de vârstă şcolară de sub 14 ani, care nu urmează o instituţie de învăţământ, nu beneficiază de pensie de urmaş dar desfăşoară activităţi casnice.

23În această categorie se înscriu persoanele aflate în întreţinerea unor instituţii publice (cămine de bătrâni, cămine – spital, case de copii etc.) sau a unor organizaţii private (O.N.G.-uri), precum şi persoanele a căror singură sursă de existenţă era ajutorul social (de exemplu persoanele cu dizabilităţi întreţinute de rude sau de alte persoane şi pentru care statul plăteşte o alocaţie sau un salariu celor care le întreţin). În această categorie nu sunt incluşi: copiii şcolari din casele de copii; elevii/studenţii care se întreţin numai din bursa de stat; persoanele din cămine care beneficiază de o pensie sau o altă sursă de venit.

24În această categorie se include persoanele care în momentul înregistrării nu exercitau o activitate economică sau socială şi care au declarat ca unică sursă de existenţă veniturile provenite din închirieri, dobânzi, rente, dividende, arendă. În această categorie au fost incluse şi persoanele care la momentul înscrierii se aflau în detenţie precum şi persoanele care nu s-au încadrat în nici una din categoriile anterioare.

25Se va introduce numele şi prenumele persoanei din grupul tintă. În cazul categoriilor de grup ţintă care nu au capacitate deplină de exerciţiu, declaraţia va fi semnată de către persoana imputenicită (de exemplu: parinte, tutore, etc)

26Se va introduce numele şi prenumele persoanei din echipa de implementare a proiectului în prezenţa căreia a fost completat documentul. 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.